Dostęp do informacji publicznej

Artykuły

 • Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej.

  Tryb udostępnienia i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania oraz zasady zaskarżenia oraz sprzeciwu reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021.1641 z późn. zm.).

  Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie internetowej Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, uważa się za udostępnione informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

  Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania.

  Informacje sektora publicznego nieudostępnione w sposób określony powyżej udostępniane są na wniosek.

  Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego zobowiązany jest do poinformowania o:

   - źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, tj.: (Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu),

  - przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

  - w przypadku orzeczeń - obowiązku wskazania daty jego wydania i sygnatury sprawy

  - braku odpowiedzialności Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
  za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, jak też braku odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystanej, a także za wykorzystanie informacji pozyskanych w sposób inny niż określony powyżej lub z pominięciem procedury wnioskowej.

  Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania (np. zaopatrujący orzeczenia sądowe w tezy), zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację sektora publicznego w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego).

  Zasady powtórnego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej na wniosek określane są indywidualnie, w zależności od przedmiotu wniosku. Wnioskodawcy może zostać przedstawiona oferta określająca warunki ponownego wykorzystania żądanych informacji oraz ewentualną wysokość opłaty. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

  Wnioski pisemne należy kierować na adres: Prezes Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, bądź w formie elektronicznej na adres: oddz.administracyjny@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

   Koszt udostępnienia informacji do ponownego wykorzystywania.

  Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego:

  - koszty pracy dodatkowej, w tym stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego,

  - koszty materiałów wykorzystanych/zużytych w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (w tym np. nośników informatycznych),

  - należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

  Informacja o przysługujących środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu.

  Od decyzji Prezesa Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego przysługuje odwołanie do Ministra właściwego do spraw informatyzacji w terminie 14 dni składane za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Prezesa Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu).

  Od decyzji Ministra właściwego do spraw informatyzacji  przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

  W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

  Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

  Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.) z tym, że:

  - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

  - skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

  Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).

  Informacje w zakresie orzecznictwa można również uzyskać na Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu: http://orzeczenia.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/

   

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stróżyk
Dokument z dnia:
2022-07-27
Publikacja w dniu:
2022-07-27
Opis zmiany:
b/d