Biuro Podawcze

Biuro podawcze w zakresie obsługi interesantów przyjmuje korespondencję adresowaną do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, rejestruje ją i przekazuje za potwierdzeniem odbioru (najpóźniej następnego dnia) do właściwych komórek organizacyjnych.

Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu pracownik Biura podawczego poświadcza jego przyjęcie na kopii.

Sposób przyjmowania i załatwiania pism

Sposób postępowania z pismami wszczynającymi postępowanie w sprawie regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141 z poźn.zm.) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości z 2019 r. poz.138 z późn. zm.).

Obieg pism z zakresu administracji i nadzoru odbywa się w sądzie w oparciu o ustaloną przez prezesa sądu w uzgodnieniu z właściwym miejscowo archiwum państwowym - instrukcję kancelaryjną i jednolity rzeczowy wykaz akt.

Pisma wszczynające postępowanie i dalsze pisma procesowe przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta, gdzie oznaczane są stemplem wpływu zawierającym datę i godzinę wpływu, ilość załączników, podpis osoby przyjmującej, a następnie przekazywane do właściwych wydziałów. Po wydaniu stosownych zarządzeń przez przewodniczącego rejestrowane są we właściwych urządzeniach ewidencyjnych, a następnie przydzielane są do załatwienia sędziom referentom lub kierownikowi sekretariatu. Dalsze postępowanie prowadzi skład sędziowski w oparciu o właściwe przepisy procedury, które określają także dopuszczalność środków odwoławczych i innych środków zaskarżania orzeczeń zapadłych w sprawie.

Rejestr zmian dla: Biuro Podawcze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Stachowiak
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
Danuta Imbierska
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-20
Publikacja w dniu:
2017-01-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji